سخت کوشان سلام

مطالب علمی و درسی

سخت کوشان سلام

مطالب علمی و درسی

در این وبلاگ می توانید تکالیف را ببینید و همین طور نمونه سوالات تمام دروس.

بایگانی
آخرین مطالب

1- آیه ی » َو ُه َو َمَعکُم أی َن ما کُنُتم« به کدام معنا نیست؟
الف: واو با شماست هر کجا باشید ب: و او همراه شما است هر جا باشید ج: واو همراه ماست هر جا باشیم
2-کدامیک شکر عملی نیست؟ الف: متشکرم ب: فرصت برای مطالعه و مطالعه کردن ج: استفاده از هوش برای یادگیری
3-استفاده ی از نعمت در جهت نافرمانی خدا همان ............ است. الف: شکر زبانی ب: کفر نعمت ج: شکر عملی
4-با شکر کردن کدام مورد تحقق پیدا می کند؟ الف: غضب خدا ب: زیادی نعمت ج: کم شدن نعمت
5-» شکر واقعی نعمت آن است که از انچه خدا حرام کرده است دوری کنی.« مفهوم این گفته ی امام صادق)ع(چیست؟
الف: شکر نعمت در دوری از حرام است ب: گناهان و حرام نوعی کفران نعمت است ج: هر دو مورد
6- بهترین حالات استجابت دعا: الف: نماز ب: روزه ج: مسجد
7- » ِایّا َک نعبُ ُد « به چه معنا ست؟ الف: تنها تورا می پرستم ب: تنها تو را می پرستند ج: تنها تو را عبادت می کنیم
8-یکی از راههای جلب یاری خدا: الف: صبر ب: تقوا ج: هردو مورد
9-منظور از یاری خداوند: الف: جهاد در راه او و عمل به دستورات خداوند ب: دوری از حرام ج: یاری دوستان خداوند
10-راز پیروزی مسلمانان در جنگ ُا ُحد: الف: صبرو بردباری ب: صبرو تقوا و ترک گناه ج: هیچکدام
11- » َفا هُّل َخیٌر حاِفظ ا« یعنی: الف: خداوند بهترین نگهبان است ب: خدا بهترین معبود است ج: خدا حافظ ماست
12-»ال َحم ُد ِهّل« نوعی : الف شکر زبانی است ب: شکر عملی است ج: هردو
13-چگونه شکر نعمت بینایی را بجا آوریم؟
الف: دیدن نعمتهای دنیایی ب: دیدن چیزهای پندآمیز و خوب ج: سالم نگهداشتن و مراقبت از چشم

mohammad mahdi eskandarioun
۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۱:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر